Recensies in de kranten

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Het Koor der Grote Synagoge, 26-04-1939. Groepsportret met een groot aantal zangers dat ook actief was in Het Amsterdamsche Joodsche Koor. Bron: JHM.

Het Koor der Grote Synagoge, 26-04-1939. Groepsportret met een groot aantal zangers dat ook actief was in Het Amsterdamsche Joodsche Koor. Bron: JHM.

In de kranten is er niet al te veel aandacht voor de door Samuel geschreven brochure. Als er al aandacht is, dan gaat het om korte berichtjes en opvallend genoeg vooral in de regionale pers.

Drie van degelijke artikelen zijn:

Het Amsterdamsche Joodsche Koor is van plan door het geven van concerten onder leiding van zijn dirigent S. H. Englander het Oost-Europeesche Joodsche volkslied en het moderne. Paiestijnsch-Joodsche lied in wijden kring te propageeren. Te dien einde heeft het een geschriftje uitgegeven, Waarin belangrijke feiten ult de historie van het koor zijn vermeld, welke gegevens door de daarachter afgedrukte testimonia van vele bekende persoonlijkheden op artistiek en cultureel gebied en voorts door een aantal kritieken uit allerhande bladen worden gestaafd en gecompleteerd.” Bron: Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 05-02-1937

Het Amsterdamsche Joodsche koor". Uitg. Joachimsthal Amsterdam.

Door middel van de brochure „Het Amsterdamsche Joodsche Koor" wil dit koor bekendheid geven aan zijn voornemen tot verbreiding van het Joodsche en moderne Palestijnsche Volkslied, door het geven van concerten. De brochure bevat een groot aantal betuigingen van instemming van vooraanstaande personen o.w.: Burgemeester Dr. W. de Vlugt, Prof. Willem Mengelberg, Bruno Walter en tal van anderen. De concerten zullen gegeven worden onder leiding van den begaafden dirigent S. H. Englander. Ook in het buitenland is men enthousiast over de prestaties van dit koor. De brochure bevat voorts nog een serie critieken uit allerhande bladen en talrijke mooie photo's. Wij hopen dat het koor, de verheven taak die het zich gesteld heeft, tot een mooi einde zal brengen! Bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant van 06-02-1937

 “HET AMSTERDAMSCHE JOODSCHE KOOR

We ontvingen een brochure van de hand van den heer S. H. Englander, den sympathieken directeur van bovengenoemd ensemble, dat verbonden is aan de Hoofd-synagoge der Israëlitische Gemeente, alhier. We hebben dit uitnemend kerkkoor menigmaal gehoord en geprezen. Het plan bestaat om bij concertondernemingen en kunstinstellingen bekendheid te geven aan zijn voornemen tot verbreiding van het Joodsche en Moderne Palestijnsche Volkslied. De brochure bevat, behalve een uiteenzetting van den arbeid, een opsomming van successen en dankbetuigingen, o.a. van H.M. de Koningin, zeer waardeerende woorden; o.a. van burgemeester De Vlugt, en daarna van andere vooraanstaande personen, benevens een afdruk van verscheidene persbeoordeelingen. We hopen zeer, dat de pogingen van den heer Englander mogen slagen en wenschen hem inde toekomst veel succes en volle zalen toe.

BéCARRé.”

Bron: Christelijk sociaal dagblad voor Nederland De Amsterdammer  van 05-01-1937

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

73 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe