Speeltuinvereniging Het Oosten (2)

Steun vanuit de Gemeente, maar er is meer nodig.

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Joubertstraat
Gedenkschrift t.g.v. het zestig jarige bestaan van de Vereeniging tot veredeling van het Volksvermaak (bron: SAA, inv.nr. 116 – 32)

Gedenkschrift t.g.v. het zestig jarige bestaan van de Vereeniging tot veredeling van het Volksvermaak (bron: SAA, inv.nr. 116 – 32)

Als de Vereniging tot veredeling van het Volksvermaak zestig jaar bestaat, wordt er in een jubileumboek teruggeblikt, ondermeer op de totstandkoming van de speeltuinen en het afscheid: "In het najaar van 1878 bracht de heer Hugenholtz op nieuw ter sprake een, jaren geleden, door den heer Tetterode geopperd plan tot oprichting van een speeltuin voor kinderen; de heer Tetterode werd uitgenoodigd en bereid gevonden dit plan nader toe te lichten. Deze zeide het plan reeds rijpelijk te hebben overwogen en er over van gedachten te hebben gewisseld met den wethouder, die een terrein in het Weteringplantsoen daarvoor op het oog had. Indien Volksvermaak deze zaak nu niet energiek ter hand wilde nemen, zou hij langs anderen weg zijn plannen ten uitvoer trachten te brengen. Volksvermaak besloot het niet zoover te laten komen; het volgend jaar werd gevuld met onderhandelingen te dezer zake ……..etc etc." Blz. 15

 

Volksvermaak neemt afscheid van de speeltuinen

In het jaar 1923 viel er inzake de speeltuinen een voor onze vereeniging belangrijk besluit; wij deden toen definitief afstand van ons voogdijschap over deze instellingen en droegen de tuinen over aan den Bond van speeltuinen, die, onder de vleugelen van „Ons Huis" opgegroeid, thans zelfstandig was geworden. Blz.23 Bron: Zestig jaren volksvermaak, 1871-1931 (via Delpher)

Over de eerste Openbare Speeltuin, bron: Het Vaderland van 29 juli 1879

Over de eerste Openbare Speeltuin, bron: Het Vaderland van 29 juli 1879

De eerste speeltuinen werden mogelijk gemaakt doordat de Gemeente de grond voor de speeltuin praktisch kosteloos verstrekte. Maar financieel gezien is een speeltuin een dure kwestie. Vandaar dan ook dat men blij is met de steun vanuit de Gemeente. Het Algemeen Handelsblad van 9 november 1879 noteert het volgende: “Het bestuur van de Ambachtsschool bood haar reeds de behulpzame hand door de vervaardiging van een deel der houten toestellen, alleen tegen betaling der grondstof. Er is echter meer noodig en daarom doet de Vereeniging thans een beroep op de medewerking der burgerij, dat wij van harte steunen. Wij vertrouwen, dat onze meergegoede stadgenooten, die aan hunne kinderen in de tuinen achter hun woningen of op hun buitenverblijven gelegenheden tot ontspanning en lichaamsoefening in overvloed bezorgen kunnen, er gaarne toe zullen bijdragen, om aan de kinderen der minder bedeelden dergelijke opwekkende en gezonde spelen te verschaffen.”

Daarna volgen er meer, gemiddeld genomen komt er per jaar ongeveer 1 speeltuin bij in Amsterdam. De speeltuin in de Transvaalbuurt is de 26ste openbare speeltuin.

Terug naar de inhoudsopgave

Of naar: verhaal 3

Alle rechten voorbehouden

38 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe