De Sarphatischool gaat verbouwen

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Sarphatistraat
Prentbriefkaart van de Sarphatistraat in Amsterdam bij de Hoge Sluis, ca. 1910. Portretten en afbeeldingen van joods Nederland rond 1910, JHM.

Prentbriefkaart van de Sarphatistraat in Amsterdam bij de Hoge Sluis, ca. 1910. Portretten en afbeeldingen van joods Nederland rond 1910, JHM.

Nu het vaststaat dat de Werk- en Leerschool het gebouw van de Sarphatischool gaat verlaten, is er ruimte voor een verbouwing. Dat kost natuurlijk allemaal tijd, ook voor de Werk- en Leerschool. Zo wordt er in 1902 besloten tot: "Door B. en W. zijn bij den Gemeenteraad ingediend twee voordrachten. In de eerste wordt voorgesteld over te gaan tot reorganisatie van de Openbare Werk- en Leerschool en tot stichting van een afzonderlijk gebouw daarvoor; in de tweede wordt het herhalingsonderwijs in deze gemeente geregeld." Bron: Het nieuws van den dag: kleine courant van 28-06-1902.

Met het indienen van deze voordracht is er nog lang geen plan voor de verbouwing van de Sarphatischool. Zolang het herhalingsonderwijs nog inwoont, kan er weinig worden verbouwd. Intussen is er ook weer een rapport van de schoolcommissie verschenen (over het jaar 1899 – 1900). De Sarphatischool viel op door het hoge verzuimpercentage (10%). Verder zijn er de gebruikelijke personeel mutaties. Uiteindelijk kan er pas in 1906 worden overgegaan tot de verbouwing van de Sarphatischool. Toen pas was duidelijk dat de Werk- en Leerschool was verhuisd naar haar nieuwe locatie in de Lepelstraat.   

Nu de openbare werk- en leerschool in haar geheel naar het nieuwe schoolgebouw aan de Lepelstraat is overgegaan, kan, zeggen B. en W. in een verschenen voordracht, gevolg gegeven worden aan een reeds lang bestaand voornemen. Het gebouw aan de Sarphatistraat, hoek Roeterstraat, in welks bovenlokalen genoemde school vroeger gevestigd was, huisvest in zijne benedenlokalen de openbare lagere school der 3e klasse voor meisjes, genaamd Sarphatischool. Deze school is in die benedenlokalen zeer gebrekkig ondergebracht; licht en lucht kunnen in enige klassen niet in voldoende mate toetreden en voor het aanbrengen van afdoende verbeteringen is de ruimte te beperkt. Reeds sedert jaren bestond daarom bij B. en W. het plan om, zodra het bovengedeelte van het gebouw door het vertrek der werk- en leerschool vrij kwam, de Sarphatischool de beschikking te geven over het geheele gebouw. Alvorens evenwel hieraan uitvoering kan worden gegeven, dienen in het bovengedeelte klaslokalen te worden gemaakt en in het benedengedeelte verschillende verbeteringen te worden aangebracht, opdat de Sarphatischool ten volle van de verkregen meerdere ruimte kunne partij trekken. De kosten van deze verbouwing worden, geraamd op ƒ 8900, terwijl voor aanvulling van meubilair benodigd zal zijn ƒ1100, totaal ƒ10.000. Gedurende de verbouwing zal het schoolgebouw ontruimd moeten worden.

Oprichting van een hulpschool is echter niet nodig, daar gebruik kan worden gemaakt van de hulpschool aan de voormalige Schuitenmakerswerf, waarin vroeger de Boumanschool gevestigd was. B. en W. doen nu een desbetreffend voorstel. Bron: Het Volksdagblad van 02-03-1906

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

148 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe