Een bijzondere leerling en de schoolinspecties

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Sarphatistraat
Portretfoto van Henriëtte Henriquez Pimentel, bron: Wikipedia

Portretfoto van Henriëtte Henriquez Pimentel, bron: Wikipedia

Als Cornelia de Jong wordt benoemd als hoofdonderwijzeres op de Sarphatischool in 1884 is er een leerling waar zij later veel contact zou hebben. Het gaat om Henriëtte Pimentel die later bekend en beroemd zal worden als directrice van de Crèche aan de Plantage Middenlaan. Henriëtte is van 17 april 1876 en is in 1884 acht jaar oud. Blijkbaar hadden Cornelia en Henriëtte (Jet) een klik. Gezien hun latere relatie zou je mogen concluderen dat de jonge Jet in de klas zat bij Juf Cornelia. Het voorbeeld van de manier van lesgeven en de omgang met de kinderen waren een voorbeeld voor Jet. Na haar schooltijd volgt Jet meerdere opleidingen om uiteindelijk in of rond 1900 samen met haar grote voorbeeld een fröbelschool op te richten. Daarover later meer, veel meer.

Advertentie voor de fröbelinrichting Cornelia in: Belang en Recht 01-04-1909.

Advertentie voor de fröbelinrichting Cornelia in: Belang en Recht 01-04-1909.

Intussen moet Cornelia een school leiden en krijgt ze te maken met de schoolinspecties die regelmatig terugkeerden. In 1889 bijvoorbeeld vond er een onderzoek plaats naar de gezondheidssituatie van gebouwen (door: het Geneeskundig Staatstoezigt) en dus ook scholen.

Over de Sarphatischool werd geconstateerd dat: De ventilatiebuizen in de Sarphatischool zijn vol roet en de wind slaat dikwijls naar binnen. Bij deze een aantal opmerkingen en aanbevelingen uit het verslag over de scholen in Amsterdam: “De inspecteur zond een exemplaar van zijne in de December vergadering van den geneeskundigen raad gedane mededelingen aan den burgemeester van Amsterdam, met het verzoek kennis te nemen van zijne opmerkingen omtrent scholen en vooral omtrent de gymnastieklokalen. Deze moesten, zijns inziens , allereerst dienen om de kinderen in de gelegenheid te stellen frisse lucht in te ademen. In een grote stad toch, moeten gymnastieklokalen de open speelplaatsen vervangen, en dit doel wordt niet bereikt wanneer die lokalen gesloten vertrekken zijn, die onvoldoende worden schoongemaakt.

Hij drong er daarom op aan dat de ramen steeds geopend zouden zijn. Het gemeentebestuur meende daarentegen, dat die lokalen in de eerste plaats bestemd zijn voor het houden van gymnastische oefeningen, en dat het verzoek om de ramen steeds geopend te houden niet in overeenstemming was met het verzoek van zijnen ambtsvoorganger om kachels in die lokalen te plaatsen. De inspecteur antwoordde hierop, dat kachels voorzeker zeer nuttig zijn om vochtige lokalen droog te houden en bij strenge koude, doch dat het stoken van kachels het openzetten der ramen niet uitsluit. Omtrent andere door den inspecteur aangewezen gebreken is een onderzoek ingesteld. 45 openbare en 45 bijzondere scholen werden verder te Amsterdam bezocht.”

Bron: Verslag aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoezigt in het jaar ..., 1889, 01-01-1889

Tien jaar later werd de school opnieuw bezocht en werd het volgende geconstateerd: Te Amsterdam werd de Sarphati-school bezocht waar het bleek dat twee lokalen minder goed verlicht zijn, verbetering kan worden verkregen door de privaten te verplaatsen en de ramen te veranderen.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

39 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe