Heiman Barnstein en de Nijverheidsschool

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Transvaalbuurt

De verwezenlijking van dit ideaal heeft hij helaas niet meer kunnen meemaken.

Portret van H. Barnstein. H. BARNSTEIN. Te Amsterdam is, 71 jaar oud, overleden de heer H. Barnstein, vrijzinnig-democratisch lid der Provinciale Staten van N.-Holland.<br />Bron: Algemeen Handelsblad van 12 november 1925. Historische kranten, KB.

Portret van H. Barnstein. H. BARNSTEIN. Te Amsterdam is, 71 jaar oud, overleden de heer H. Barnstein, vrijzinnig-democratisch lid der Provinciale Staten van N.-Holland.
Bron: Algemeen Handelsblad van 12 november 1925. Historische kranten, KB.

Alle rechten voorbehouden

Hoewel de in de titel genoemde activiteit misschien niet direct te maken lijkt te hebben met de Transvaalbuurt, is dit natuurlijk wel het geval. Hijman Barnstein heeft zich een groot deel van zijn leven beziggehouden met de opvoeding van joodse jongeren. In de woorden van de voorzitter de heer B. Wins van de Vereniging voor een Nijverheidsschool buurt R:
“Op bijna 70-jarigen leeftijd nog voelde wijlen Barnstein zich geroepen, de leiding op te nemen van een organisatie, welke de Joodsche jeugd aan het pauperisme tracht te onttrekken tot bruikbare handwerkslieden en hen wil opleiden teneinde ze aan den verderfelijken straathandel te onttrekken. Zijn nobel, fijnbespaard gemoed heeft vele anderen weten te bezielen. De verwezelijking van zijn ideaal heeft hij helaas niet mogen aanschouwen. Zijn medewerkers leggen echter de plechtige belofte af, dat ze zijn streven tot verheffing van het jongere geslacht, aan wie de toekomst is, zullen voortzetten.” (Bron: NIW 11 juli 1926).


In de woningen van de HWV woonden vele straathandelaren. Bij de Tugelaweg kwamen twee loodsen voor de karren van deze straathandelaren (FS).


Doel van het initiatief.

In 1924 (18-04) verscheen een artikel in het NIW over dit initiatief:
“Waarde Lezer(es). Wat moeten de kinderen In onze stad worden als de tijd van de Lagere School voorbij is? Wij veronderstellen, dat de beantwoording dezer vraag uwe belangstelling heeft, ook dan, wanneer het niet alleen om eigen kind of kinderen gaat. Is beantwoording dezer vraag ten aanzien van kinderen uit den bemiddelden stand reeds moeilijk, nog moeilijker wordt zij, wanneer het kinderen uit den niet-bemiddelden stand, arbeiders en kleine kooplieden, betreft. En onder deze verkeert de ouder, die zijn kind een vak van handenarbeid wil laten leeren, in het moeilijkst geval. Immers, de gelegenheden om grondige opleiding te ontvangen, In een vak van handenarbeid, zijn in Amsterdam, 't is, algemeen bekend, zeer verre ontoereikend. Speciaal in het stadsdeel met overwegend Joodsche bevolking (van welk stadsdeel buurt R. het centrum is), bevindt zich geen enkele nijverheidsschool. ….. Dat deze school, indien zij tot stand komt, voor kinderen van alle gezindten zal open staan, spreekt van zelf.”

Voor de inhoudsopgave van de verhalen zie:
Heiman Barnstein

Alle rechten voorbehouden

319 keer bekeken

aartjanszen

de Nijverheidsschool in buurt R (de jodenbuurt)

In het kort de ontstaansgeschiedenis en de eerste jaren van
de Davidsschool en de van Detschool, nijverheidsscholen voor jongens en meisjes in de vrml Jodenbuurt Amsterdam

(uit de jaarverslagen 1925 – 1926
zoals die aanwezig zijn in het archief van het Instituut voor Sociale Geschiedenis)

1925
De Vereeniging voor oprichting en instandhouding eener Nijverheidsschool
in de buurt R te Amsterdam.

Er is nog geen school maar) wel erkenning door Gemeente en toewijzing schoolgebouw (Valckenierstraat) en tot slot ook gemeentelijke subsidie - (gemeenteblad, juli 1925)
maar toen moest er nog de erkenning van het Rijk komen (gelet op de wet het Nijverheidsonderwijs); die erkenning (door de Tweede Kamer) komt in december 1925.

In het bestuur van de Vereeniging zitten (april 925) oa de heren A.B. Davids en E.J. van Det . De Vereeniging heeft 163 leden (waaronder 11 organisaties) die dus het streven ondersteunen.
(de vereniging is waarschijnlijk opgericht in 1924)

1926
In het verslag 1926 staat op p 1 '(omdat) door de stichting van deze school waardevolle kansen op meerdere welvaart en betere sociale toestanden worden geboden aan het Joodsche volkskind' Dat kunnen we dus als de missie van de Vereeniging beschouwen .
Ook Gedeputeerde Staten gaat mee, en uiteindelijk komt de minister over de brug met een bedrag ter grootte van 70% van de verwachte exploitatie.
Januari 1927 kom er ook toestemming om een directeur aan te stellen
Maar in het verslag jaar 1926 komt A.B. Davids, een van de grote ijveraars voor de school, de vereeniging te ontvallen
In maart 1926 bestond het bestuur oa uit E.J. van Det (vice vrz) en ook M.B. Nijkerk.
De Vereeniging telt 181 leden