VOETSTAP 4 / Van Molukkenstraat 70 naar het Zeeburg Gemaal

Van half-pipe naar gemaal naar herberg

de oude herberg

de oude herberg

Corrie wilde en wil mensen bewustmaken van het probleem van plastic afval. Een plastic tasje dat hoog in een boom was gewaaid, inspireerde destijds Corrie van Huisstede. Zo startte zij sept. 2010 haar veel geprezen HAAK_IN in de twee poort-gebouwtjes Molukkenstraat 68-70. Van plastic tasjes werden allerlei gebruiksvoorwerpen gehaakt. De Haak-In is anno sept. 2023 helaas ogeheven. Probleem plastic afval heeft nu wel meer aandacht gekregen! Plastic-soep-goeroe kapitein ter zee Charles Moore bezocht destijds de Haak-In. Hij herinnert ons in zijn boek 'Plastic Ocean' eraan dat een oceaan zonder plastic afval noodzakelijk is voor voortbestaan van het leven in zee.

= Poortgebouwtjes. Onderdeel van een woonblok uit 1911-1912 gebouwd, bestaaat uit twee evenwijdige bouwstroken, gescheiden door een gemeenschappelijke tuin die aan de korte zijde aan de Molukkenstraat is afgescheiden door tuinhek en poortgebouwtjes. Het blok is gebouwd in opdracht van de Coöperatieve Bouwvereniging 'Rochdale' naar een ontwerp van de architect J.E. van der Pek in een sobere rationalistische bouwstijl. De twee langgerekte bouwstroken liggen aan de Balistraat en de Eerste Atjehstraat. Aan de korte zijde aan de Molukkenstraat is het woonblok opengelaten en geeft toegang tot de eerste semi-openbare gemeenschappelijke binnentuin in Amsterdam.

= Javaplein

Het Javaplein kreeg zijn naam in 1900 en vormt een centraal punt in de Indische Buurt, Opvallende gebouwen aan het plein zijn het (voormalige) badhuis, het Borneohof en de Berlageblokken, rijksmonumenten. Het vervallen bouwblok ten noorden van het plein werd indertijd gesloopt en vervangen door wat nu het Borneohof is. De OBA is gevestigd oo de begane grond. Architect Peter Geusebroek van Geusebroek Stefanova Architecten ontwierp het blok voor woningcorporatie De Alliantie. Het werd tussen 2008 en 2011 gebouwd tegenover de zogenaamde Berlageblokken, rijksmonumenten. Deze blokken zijn ook wel bekend als woningbouwcomplex 'De Arbeiderswoning of het Fort van Sjako'. De drie woonblokken vullen een ruimte op tussen de evenwijdig aan elkaar lopende Javastraat en Balistraat en zijn gebouwd tussen 1911-1915 door de Vereeniging tot verbetering der Volkshuisvesting "De Arbeiderswoning". De huizen hadden als bijnaam 'Fort van Sjakoo' naar een bende ongeregeld dat eens op de Elandsgracht woonde.

Gedurende de negentiende eeuw was er steeds meer aandacht voor hygi√ęne en deden de badhuizen hun intrede. In het begin voornamelijk toegankelijk voor de elite, maar later openden de openbare badhuizen voor het grote publiek. In de huizen waren in die tijd geen douches. Wethouder De Miranda werd in 1919 verantwoordelijk voor de ‚Äėwas-, bad- en zwemsector‚Äô. In 1920 werd zijn Badhuizenplan aangenomen. Het badhuis op het Javaplein is √©√©n van de laatste badhuizen, dat in Amsterdam werd gebouwd. Nadat het een badhuis was, is het een Hindoetempel, kringloopwinkel en restaurant geweest. Tegenwoordig is er een caf√© met terras.= Javaplantsoen

Elthetokerk in 1932 gesloopt in jaren 90 [foto] Beschrijving Exterieur van de Nederlands hervormde Elthetokerk (architect C. Kruyswijk,1928)Javaplantsoen 38, met links Kramatweg 52-55 (v.r.n.l.) en rechts Javaplantsoen 28-38 (v.r.n.l.) Geschiedenis

De Elthetokerkgemeente in de Indische Buurt vormt samen met de Muiderkerk de Protestantse Kerk Amsterdam-Oost. De Elthetokerk is van oorsprong een Hervormde wijkgemeente. Vanaf 1913 kwam de gemeente samen in het wijkgebouw aan de Javastraat.

Het kerkgebouw aan de Kramatweg, waarin men later kerkte, moest in 1992 worden afgestoten, waarna de kleine gemeente weer haar intrek nam in het gebouw aan de Javastraat. Het werkgebied van de gemeente is sindsdien uitgebreid met het Oostelijk Havengebied.

De gemeente van de Elthetokerk heeft zich jarenlang weten te handhaven. Ondanks verwachtingen dat de gemeente zou verdwijnen of zou opgaan in een andere kerkelijke gemeente, leeft de gemeente nog volop: er is sprake van gestaag groeien, van verjonging, en nu zelfs een gerenoveerd wijkgebouw aan de Javastraat. Een hechte gemeenschap van eigenwijze survivors dus!

Het complex werd na de renovatie eind 2011 officieel geopend door toenmalig minister Liesbeth Spies (Wijken en Integratie en Binnenlandse zaken) en Jan Hoek, voormalig wethouder van stadsdeel Zeeburg. 

Het Elthetocomplex is een uitstekend voorbeeld van hoe een kerk en haar leden in deze tijd met twee voeten middenin de samenleving kunnen staan. Niet alleen in religieus, maar ook in maatschappelijk opzicht. In een buurt met mensen van zo’n zestig verschillende nationaliteiten, kan de Elthetokerk met haar multifunctionele gebouw een samenbindende factor zijn voor iedereen die hier woont.

Beelden op het plantsoen > Alsof ze achteloos zijn neergegooid, ligt een aantal brokken graniet verspreid over het plein op het Javaplantsoen. De stenen komen rechtsreeks uit Bretagne en de sfeer van het Keltisch erfgoed hangt er nog omheen. De beelden doen denken aan menhirs, oervormen, aan de kunst van de volkeren die sterk verbonden zijn met de aarde. 'Ik laat veel aan de natuur over', zegt beeldend kunstenaar Wim Tap, Wim (Wilhelmus Theodorus Gerardus) Tap (1938 - )

 

= Ingang Flevo park

Denk om debijpassende GEHEUGENvanOOST verhalen!! In 1928 werd met de eigenlijke aanleg van het park begonnen. In totaal werden 60.840 m2 beplanting, 145.240 m2 gazons en 25.500 m2 verharde wegen aangebracht. Op 20 september 1931 werd het eerste gedeelte van het Zuiderzeepark, de naam werd later in Flevopark veranderd, door wethouder Publieke Werken De Miranda en in aanwezigheid van Jac.P.Thijsse officieel geopend. In die jaren met zijn grote werkloosheid gold de aanleg van dit park als werkloosheidsproject. Eind jaren dertig werd het park voltooid.

De belangrijkste entree van het park, vanaf het Java Plantsoen, werd voorzien van een prachtige hekkepoort. Deze hekkepoort stond aanvankelijk voor de Muiderpoort bij Artis, maar werd daar ooit verwijderd omdat door de toename van het verkeer de Muiderpoort en hekkepoort te smal werden bevonden: er werd simpelweg een weg om de Muiderpoort heen aangelegd. In 1938 wist Jan Trouw, chef tekenkamer van stadsontwikkeling, zich te herinneren waar de restanten van deze hekkepoort lagen, namelijk in de achtertuin van het Tropeninstituut.

= Links en rechts zijn de ingangen van de Joods begraafplaat.Dit werd in gebruik genomen rond 1714, en was eigendom van de Hoogduits-Joodse gemeente van Amsterdam. Hier werden vooral de armere Joden begraven. In de jaren 1714-1942 zijn ongeveer 100.000 mensen op deze dodenakker te ruste gelegd. Na de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de begraafplaats geruimd, wegens de aanleg van de Flevoweg in 1956. De resten van ongeveer 28.000 mensen werden overgebracht naar de Joodse begraafplaats in Diemen. Het deel van de begraafplaats dat bleef maakt nu onderdeel uit van het Flevopark (de gehele westkant van het park). Er staan (nog) ongeveer 200 grafstenen. Opknapbeurt. Per november 2011 is met een renovatie begonnen. Marokkaanse en Joodse jongeren werken eraan. Ook jongeren uit Amsterdam Indische Buurt met een taakstraf zijn hier aan de slag. Werkzaamheden vinden plaats op zondagen.

Iets verder rechts de kubus met blauwe paal 'Solodam' uit 2014 heet 'dwazen denken te beschermen'.

= Recht vooruit ontwarren we Distilleerderij en proeflokaal ‚Äėt Nieuwe Diep' een voormalig gemaal[uit 1880] van de Oetewater Polder. huidige eigenaren pruceren jenevers en likeuren. Linksaf gaand, zien we een grote speelplaats en mogelijkheid tot wat te rusten. Wilt u ook leren haken? U krijgt een folder. Doe mee! En wat verderop rechtsis het water van het Nieuwe Diep.

= Graffiti. Plots komen we aan bij het draaipunt van de trams 3 en 14, De graffiti onder de Amsterdamse brug zijn wereldberoemd. Rechts is het Flevopark-bad. We lopen rechtuit Waterkeringpad langs water en riet en wat verop bij een wegwijzer slaan we links af. Onder de brug is behalve de graffiti ook een skatebaan**.

= Vervolg wandeling. Trappetje op. Een paar treden en recht uit lags de oever van het Amsterdam-Rijnkanaal. Vroeger Merwedekanaal. Nu Amsterdam-Rijnkanaal. https://nl.wikipedia.org/wiki/Merwedekanaal

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam-Rijnkanaal

https://amsterdamopdekaart.nl/1850-1940/Westelijke_Merwedekanaaldijk/Sluizen_Merwedekanaal

= Aan de oever staan 'de Leeuwen'

https://hart.amsterdam/nl/page/117887/de-leeuwen-van-zeeburg

Die leeuwenbeelden hebben een merkwaardige geschiedenis. In de tijd van het Merwede­kanaal werd hier aan het eind van 19de eeuw de Zeeburgersluis gebouwd. Op de walkanten verschenen in 1891 vier uit Franse bergsteen gehakte leeuwenbeelden van beeldhouwer Bart van Hove. https://www.parool.nl/kunst-media/het-gevecht-van-jacob-met-de-engel~bf5f7a38/

= gemaal en sluis

Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil. Voor afvalwater wordt er gebruik gemaakt van rioolgemalen.Gemaal Zeeburg

Gemaal Zeeburg ligt naast de Zeeburgerdijk in Amsterdam. Het is gebouwd om de grachten door te spoelen. Doorspoelen was vroeger nodig om het water schoon te houden. Daarnaast loost het gemaal regenwater op het IJmeer.

= Herberg Zeeburg is een voormalige herberg in Amsterdam-Oost

= Een halfpipe heeft een vorm van een grote halve buis. Skateboarders en rollerskaters gaan heen en weer in dwarsrichting door de buis. = Meer weten? Loop de excursie!https://www.facebook.com/waterschapagv/videos/gemaal-zeeburg/709311289732442/?locale=nl_NL

= Terugweg tot Eindpunt tramhaltes 3 en 14.

Herberg Zeeburg is een voormalige herberg in Amsterdam-Oost. De herberg werd in 1675 gebouwd op destijds nog Diemens grondgebied nabij Fort Zeeburg. Bij de herberg konden schepen aanleggen aan de zogenaamde "Mosselsteiger". Er ontstond een levendige handel in vee, dat er werd ontscheept en soms vetgemest, en in vis. De herberg bezat stallen, schuren, een hooiberg en later een aanlegplaats voor de havenstoomvaartdienst. Het huidige aanzien kreeg de herberg in 1766. In de tweede helft van de 19e eeuw werd er een zestal badhuisjes geplaatst maar dat bleek geen succes. Daarnaast vonden er ook paardenrenwedstrijden plaats. In 1887 verdween de veehandel naar de toen nieuwe Veemarkt. In 1896 kwam de herberg door annexatie van het grondgebied van Diemen, voor de bouw van de Indische buurt, op Amsterdams grondgebied te liggen. Tot 1915 bleef het gebouw als herberg in gebruik.

Daarna werd het gebouw onderdeel van het Gemeentelijk Quarantaine Station, later genaamd Quarantaine Inrichting Zeeburg, samen met een villa en een tiental barakken. In de villa zetelde de directie en in de herberg bevond zich het kantoor. In de jaren dertig kwam het complex, en dus ook de herberg, leeg te staan. In de barakken werden toen vluchtelingen opgevangen.

Na 1945 werd in het complex het Noodziekenhuis Zeeburg gevestigd; de herberg werd het kantoor. In 1975 werd het noodziekenhuis door de komst van het Slotervaartziekenhuis overbodig en verdwenen de barakken. De vroegere herberg bleef echter gespaard als rijksmonument en bestaat nog steeds. De buitenzijde verkeert nog min of meer in oorspronkelijke staat, maar in het pand zijn na renovatie woningen gevestigd, waarmee de indeling volledig veranderde. Het is het oudste gebouw van de Indische Buurt.

Koffiedrinken restauranf Flevohuis

** VERT RAMP [verticale ramp]

Een halfpipe heeft een vorm van een grote halve buis. Skateboarders en rollerskaters gaan heen en weer in dwarsrichting door de buis. Maar ook mountainbikers. Door op het goede moment door je knie√ęn te gaan en je gewicht te verdelen (in alle sporten) kan je snelheid maken. In het midden is een recht stuk aangebracht tussen de 'transitions' (stuk wat bol omhoog loopt) zodat de persoon tijd heeft om zich klaar te maken voor zijn volgende sprong. de ramp onder de Amsterdamsebrug is in 2021 vernieuwd. De coping is¬†de metalen rand aan de bovenzijden van de half-pipe. Ook worden er veel "lip tricks" uitgevoerd. Lip tricks zijn trucs die op de coping uitgevoerd worden.

Alle rechten voorbehouden

50 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

hallf-pipe 'vert ramp'  Ingo Steinke CCBY-SA2

hallf-pipe 'vert ramp' Ingo Steinke CCBY-SA2

Flevopark_EcoloHfdStructuur_700

Flevopark_EcoloHfdStructuur_700

Flevopark

Flevopark

beemflights-amvest-cruquius-sep2022-02

beemflights-amvest-cruquius-sep2022-02

Geen reacties

Voeg je reactie toe