GvO Jaarverslag 2020

Auteur: Redactie
GvO Jaarverslag 2020 <p>JAARVERSLAG 2020 VAN HET GEHEUGEN VAN OOST</p>
<p>2020 was een wispelturig jaar. Plannen die op stapel stonden, zoals de jaarvergadering en de Wereldverteldag konden niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen maar gelukkig bleven er veel verhalen binnenkomen en ook veel reacties daarop.</p>
<p>De tentoonstelling “Snoer en symbool” was te zien in de OBA Linnaeusstraat. Onze subsidieaanvraag voor de fototentoonstelling “Buurt in actie” werd goedgekeurd, in 2021 kunnen we de tentoonstelling maken. Als alternatief voor de bijeenkomsten is een aantal thuisdroomwandelingen op de site geplaatst en knooppuntwandelingen met achtergrondinformatie over Amsterdam Oost. De activiteiten op Facebook en het aantal volgers namen verder toe. De aan ons geschonken twee fotocollecties zijn dankzij vrijwilligster Hannah Haagsman dit jaar gedigitaliseerd en zullen op termijn zichtbaar worden op de website.</p>
<p>Dit alles dankzij een trouwe groep vrijwilligers die het belangrijk vinden verhalen te delen en bekendheid te geven aan ons mooie stadsdeel Oost. Dank allen die hieraan hebben bijgedragen het afgelopen jaar.</p>
<p> </p>
<p>In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2020 en van de plannen voor 2021. Voor nieuwe ideeën staat de redactie altijd open en kunt u ons benaderen via de website. Doe dat gerust!</p>
<p> </p>
<p>Het Geheugen van Oost (GvO) is een vrijwilligersgroep, die als doel heeft om verhalen over de geschiedenis van Amsterdam Oost op te tekenen en te delen. Op buurtniveau verbindt het Geheugen van Oost mensen en stimuleert het contacten tussen buurtbewoners; het bevordert de participatie. Sinds de start in 2003 zijn op deze manier ruim 4514 verhalen opgetekend op de website www.geheugenvanoost.nl, met ruim 25.100 reacties. De verhalen zijn meer dan 410.000 keer bekeken. In 2020 zijn ruim 500 verhalen toegevoegd en kwamen er ca. 600 reacties.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Vrijwilligers</p>
<p>De redactie van het GvO bestaat uit: Foekje Detmar, Peter Habibuw, Marella Karpe, Dineke Rizzoli, Antoinette Tanja en Maud Vink. In 2020 is de redactie zevenmaal bij elkaar gekomen, en van elke bijeenkomst is een besluitenlijst gemaakt.</p>
<p>Het bestuur bestond eind 2020 uit Antoinette Tanja (voorzitter), Mike de Kreek (penningmeester) en Marella Karpe (secretaris). Antoinette heeft eind 2020 het voorzitterschap van Maud Vink overgenomen. Maud was sinds 2016 voorzitter en blijft nu actief als lid.</p>
<p>Het bestuur vergadert altijd tegelijk met de rest van de redactie.</p>
<p> </p>
<p>Het Facebookteam werd in het begin van 2020 beheerd door Anneke Koehof samen met Foekje Detmar. Nadat Anneke haar taken heeft neergelegd is haar werk overgenomen door Fina van der Weide. Daarnaast zijn er actieve verhalenverzamelaars, vele incidentele verhalenschrijvers en (oud)buurtbewoners die op de website op een verhaal reageren.</p>
<p> </p>
<p>De vrijwilligersgroep is ondersteund door Dynamo (facilitering ruimte) en het Amsterdam Museum (beheer, upgrading en hosting van de website).</p>
<p> </p>
<p>Algemeen</p>
<h3><strong>Amsterdam Museum en Stuurgroep </strong></h3>
<p>In de stuurgroep hebben zitting het Amsterdam Museum (AM), het Geheugen van West en het Geheugen van Oost (Maud/Antoinette). In 2020 is de stuurgroep 3 maal bijeengekomen, tijdens de lockdownperiode via Zoom. Sinds 2020 worden er van de vergaderingen notulen gemaakt. Bij het AM zijn Judith van Gent en Vanessa Vroon, onze contactpersonen.</p>
<p>De problemen met de website door Driebit zijn nagenoeg opgelost. De lijst met gewenste, geplande en uitgevoerde verbeteringen aan de website is inzichtelijk en accuraat uitgevoerd. Zo zijn de handleidingen geactualiseerd en hebben enkele aanpassingen aan de site plaatsgevonden.</p>
<p> </p>
<p>In februari is een brede bijeenkomst georganiseerd door het AM, met als thema de voorbereiding op 750 jaar Amsterdam in 2025. Behalve het Geheugen van West en Oost waren ook mensen van de historische vereniging van Amsterdam Noord aanwezig.</p>
<p>Op deze bijeenkomst werden ook het Geheugen van Noord, Zuid en Zuidoost gelanceerd. Het Geheugen van Amsterdam is nu compleet. (Het Geheugen van Centrum is al in de lucht). De bijeenkomst was verder gericht op 750 jaar Amsterdam in 2025. In de loop van 2020 is ook het plan van het AM voor Amsterdam 750 bekendgemaakt, genaamd Collecting the City. Hoe de geheugens daar een bijdrage aan kunnen gaan leveren zal in 2021 verder worden besproken, in het GvO en met de stuurgroep.</p>
<p> </p>
<p>Website en facebook</p>
<h3><strong>Website</strong></h3>
<p>We willen dat onze site voor een zo breed mogelijk publiek interessant en toegankelijk is. Daarvoor was het nodig het geheel overzichtelijker te maken door het aantal rubrieken en teksten beter te ordenen, ook wordt gewerkt aan verbetering van de uniformiteit. We zijn er grotendeels in geslaagd en zullen ook in 2021 hier verder vorm aan geven. Verder zijn door Hannah Haagsman de foto’s gedigitaliseerd.  </p>
<h3><strong>Facebook</strong></h3>
<p>De Facebookbeheerders stimuleren volgers om verhalen op de site te delen en helpen daar desgewenst ook mee. Er is speciaal voor de pagina “stap-voor-stap filmpjes” gemaakt om uit te leggen hoe dingen op de site werken en door een meer thematische indeling is de pagina overzichtelijker geworden. De groep is ook in 2020 doorgegroeid, waardoor het aantal volgers op Facebook 4587 bedroeg. Het actieve beheer van de groep door Anneke Koehof tot begin 2020 heeft daar zeker aan bijgedragen. Door o.a. het plaatsen van links naar verhalen op de website worden de kijkcijfers daar steeds zichtbaar hoger. Ook worden in deze groep nieuwe potentiële verhalenschrijvers ontdekt. In 2020 heeft Anneke haar werkzaamheden overgedragen aan Fina van der Weide en Foekje Detmar, zij vormen nu samen deze actieve groep.</p>
<p> </p>
<p>Optredens en publiciteit</p>
<h3><strong>Bijeenkomsten </strong></h3>
<p>In 2020 konden we geen gezellige bijeenkomsten organiseren vanwege de coronamaatregelen. De jaarvergadering is afgelast en de vaststelling van het jaarverslag 2019 heeft in de bestuursvergadering plaats moeten vinden.</p>
<h3><strong>Publiciteit </strong></h3>
<p>De wijkbladen die op verschillende plekken van het stadsdeel verschijnen bieden kansen voor oproepen en om bekendheid te geven aan ons werk. De Dwars – die 6 keer per jaar verschijnt – is een belangrijk podium, en ook Oost-Online, een wekelijks verschijnende digitale nieuwsbrief en website.  Dwars en de IJ-opener voor IJbrug zijn bereid gebleken oproepen en verhalen van ons te publiceren. Foekje maakt de aankondigingen op de site van de bijeenkomsten en activiteiten waar Geheugen van Oost aan mee doet, zoals Buurt in Actie en Snoer en Symbool. Uiteraard verschijnen deze bekendmakingen ook op onze eigen Facebookpagina.</p>
<h3><strong>Snoer en Symbool</strong></h3>
<p>De geplande tentoonstelling van het project Snoer en Symbool hing bij de OBA Linnaeus, de tentoonstelling wordt onderhouden door Dineke.</p>
<h3><strong>Post Oost</strong></h3>
<p>In Post Oost worden verhalenpanelen verzorgd door Dineke, maar het afgelopen jaar is dit nauwelijks gebeurd vanwege de sluiting van Post Oost.</p>
<h3><strong>Diverse praatjes</strong></h3>
<p>Vanwege Corona maatregelen hebben dit jaar helaas ook een aantal evenementen waar wij 'vast' aan mee doen geen doorgang gevonden. Bijvoorbeeld 'Namen en Nummers' en de Informatiemarkt Post Oost.</p>
<h2><strong>Ons </strong><strong>Amsterdam</strong></h2>
<p>Op 31 december 2020 was het 100 jaar geleden dat de Watergraafsmeer geannexeerd werd bij de gemeente Amsterdam. Ons Amsterdam heeft daaraan een themanummer gewijd en het GvO heeft hieraan een bijdrage geleverd. Ook is deelgenomen aan het overleg met andere deelnemers en Ons Amsterdam over dit thema.</p>
<h3><strong>Dag van de geheugens</strong></h3>
<p>Er is een voorbereidende bijeenkomst over 'collecting the City' georganiseerd door het Amsterdam Museum.</p>
<h3><strong>Ypbot Radio (Radio Salto)</strong></h3>
<p>Tijdens dit programma op de zaterdagmiddag van Peter Habibuw worden verhalen van de website voorgelezen (o.a. door Corrie Groen) en uitgezonden. Het is via de website van Radio Salto na te beluisteren.</p>
<p> </p>
<p>Contacten</p>
<p>Ter voorbereiding van de tentoonstelling Buurt in Actie is samengewerkt met het Weesperzijdefestival. Zij willen een filmfestival als ode aan Pieter Verhoef organiseren en zijn film “De strijd voor de stad” gaat over de acties in de Oosterparkbuurt, waar ook de tentoonstelling op ingaat.</p>
<p>Voor de Wereldverteldag is samengewerkt met de Batjanzaal, een cultureel centrum in de Indische buurt.</p>
<p>Ook met de OBA Linnaeus is er een constructieve samenwerking, we kunnen daar exposeren en desgewenst bijeenkomsten houden.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Workshops en andere activiteiten</p>
<h3><strong>Fotoverhalenclub</strong></h3>
<p>Actieve leden van de foto-verhalenclub hebben zelf foto excursies georganiseerd ter ondersteuning van projecten zoals ' 100 jaar annexatie Watergraafsmeer' en de geplande expositie 'buurt in actie'.</p>
<h3><strong>Spreekuur </strong></h3>
<p>Dit jaar heeft er geen spreekuur plaatsgevonden.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Plannen voor 2021</p>
<h3><strong>Website</strong></h3>
<p>We blijven inventariseren welke technische verbeteringen we graag zouden zien (‘wensen’). Enkele voorbeelden zijn</p>
<ul>
<li>Verbeteren van de zoekfunctie (algemeen en specifiek, mogelijkheid om te zoeken op periode)</li>
<li>Verbeteren van de datumfunctie</li>
<li>Verbeteren van het design van de pagina’s (minder loze ruimte bovenaan de pagina’s)</li>
<li>Trefwoorden weer laten werken en op alfabet rangschikken</li>
<li>Rubriek oude foto’s toevoegen</li>
</ul>
<h3><strong>Vrijwilligers</strong></h3>
<p>In zijn algemeenheid geldt dat er geen gebrek is aan plannen maar wel aan vrijwilligers. We blijven dus actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers.</p>
<p>Zo is er behoefte aan aanvulling van de redactie, vooral mensen die bezig willen zijn met het beheren van de website, en daarnaast een eigen specialisatie is mooi meegenomen. Mensen moeten bereid zijn om zich de techniek van de website eigen te maken. Ook kunnen we redactieleden gebruiken die mee willen helpen met programmering en begeleiding van de vrijdagmiddag, voorlichtingsmarkten, voorbereiding symposia, of die andere vormen van pr tot hun taak willen maken. Ook worden vrijwilligers gezocht die in het bestuur van de stichting zitting willen nemen.</p>
<h3><strong>Voorbereiding expositie Buurt in Actie</strong></h3>
<p>In 2020 is een subsidie ontvangen voor activiteiten en de fototentoonstelling “Buurt in actie”, over de acties in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw van buurtbewoners uit de Oosterparkbuurt en de Weesperzijdebuurt tegen de verkrotting en sloop van woningen. Deze “vrijgekomen ruimte” moest plaats bieden aan kantoorkolossen, een groot hotel en verbreding van de Amstelbrug. De tentoonstelling “Buurt in actie” is nu gepland in het weekend van 5 juni.</p>
<p>De activiteiten zijn</p>
<ul>
<li>Een expositie van een selectie van de foto’s gedurende twee dagen in het weekend. Het gaat hierbij om zowel de historische foto’s als recente beelden van de huidige situatie</li>
<li>Een verhalen reeks van bewoners die actiegevoerd hebben en andere oud betrokkenen</li>
<li>Een publicatie van de interviews</li>
<li>Een podcast</li>
<li>Het organiseren van enkele buurtwandelingen gedurende de expositie</li>
<li>Voor zover mogelijk (ivm Corona) in samenwerking met het Weesperzijdefestival tonen van de film Strijd voor de stad van Pieter Verhoef</li>
</ul>
<h3><strong>Verdere activiteiten</strong></h3>
<ul>
<li>Er zijn plannen een luisterkanaal te maken op de website, met Peter Habibuw</li>
<li>Een fotoverhalentocht door de van der Kunbuurt die met afbraak wordt bedreigd</li>
<li>De expositie “Snoer en symbool ” mag in afwachting van verplaatsing naar het Zeeburgereiland in de OBA Linnaeus blijven.</li>
<li>De expositie “kleding en klederdracht wereldwijd” is in verdere voorbereiding</li>
<li>De expositie “nieuwjaarsfeesten wereldwijd” is momenteel in voorbereiding, en is na opening in Post Oost te zien</li>
<li>Deelname aan het door de OBA opgezette “huis van alle talen”, in afwachting van een gesprek met de OBA hierover</li>
<li>Invulling geven aan de activiteit Amsterdam 750 in samenwerking met de andere geheugens en het Amsterdam Museum.</li>
</ul>
<p> </p>

JAARVERSLAG 2020 VAN HET GEHEUGEN VAN OOST

2020 was een wispelturig jaar. Plannen die op stapel stonden, zoals de jaarvergadering en de Wereldverteldag konden niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen maar gelukkig bleven er veel verhalen binnenkomen en ook veel reacties daarop.

De tentoonstelling “Snoer en symbool” was te zien in de OBA Linnaeusstraat. Onze subsidieaanvraag voor de fototentoonstelling “Buurt in actie” werd goedgekeurd, in 2021 kunnen we de tentoonstelling maken. Als alternatief voor de bijeenkomsten is een aantal thuisdroomwandelingen op de site geplaatst en knooppuntwandelingen met achtergrondinformatie over Amsterdam Oost. De activiteiten op Facebook en het aantal volgers namen verder toe. De aan ons geschonken twee fotocollecties zijn dankzij vrijwilligster Hannah Haagsman dit jaar gedigitaliseerd en zullen op termijn zichtbaar worden op de website.

Dit alles dankzij een trouwe groep vrijwilligers die het belangrijk vinden verhalen te delen en bekendheid te geven aan ons mooie stadsdeel Oost. Dank allen die hieraan hebben bijgedragen het afgelopen jaar.

 

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2020 en van de plannen voor 2021. Voor nieuwe ideeën staat de redactie altijd open en kunt u ons benaderen via de website. Doe dat gerust!

 

Het Geheugen van Oost (GvO) is een vrijwilligersgroep, die als doel heeft om verhalen over de geschiedenis van Amsterdam Oost op te tekenen en te delen. Op buurtniveau verbindt het Geheugen van Oost mensen en stimuleert het contacten tussen buurtbewoners; het bevordert de participatie. Sinds de start in 2003 zijn op deze manier ruim 4514 verhalen opgetekend op de website www.geheugenvanoost.nl, met ruim 25.100 reacties. De verhalen zijn meer dan 410.000 keer bekeken. In 2020 zijn ruim 500 verhalen toegevoegd en kwamen er ca. 600 reacties.

 

 

Vrijwilligers

De redactie van het GvO bestaat uit: Foekje Detmar, Peter Habibuw, Marella Karpe, Dineke Rizzoli, Antoinette Tanja en Maud Vink. In 2020 is de redactie zevenmaal bij elkaar gekomen, en van elke bijeenkomst is een besluitenlijst gemaakt.

Het bestuur bestond eind 2020 uit Antoinette Tanja (voorzitter), Mike de Kreek (penningmeester) en Marella Karpe (secretaris). Antoinette heeft eind 2020 het voorzitterschap van Maud Vink overgenomen. Maud was sinds 2016 voorzitter en blijft nu actief als lid.

Het bestuur vergadert altijd tegelijk met de rest van de redactie.

 

Het Facebookteam werd in het begin van 2020 beheerd door Anneke Koehof samen met Foekje Detmar. Nadat Anneke haar taken heeft neergelegd is haar werk overgenomen door Fina van der Weide. Daarnaast zijn er actieve verhalenverzamelaars, vele incidentele verhalenschrijvers en (oud)buurtbewoners die op de website op een verhaal reageren.

 

De vrijwilligersgroep is ondersteund door Dynamo (facilitering ruimte) en het Amsterdam Museum (beheer, upgrading en hosting van de website).

 

Algemeen

Amsterdam Museum en Stuurgroep

In de stuurgroep hebben zitting het Amsterdam Museum (AM), het Geheugen van West en het Geheugen van Oost (Maud/Antoinette). In 2020 is de stuurgroep 3 maal bijeengekomen, tijdens de lockdownperiode via Zoom. Sinds 2020 worden er van de vergaderingen notulen gemaakt. Bij het AM zijn Judith van Gent en Vanessa Vroon, onze contactpersonen.

De problemen met de website door Driebit zijn nagenoeg opgelost. De lijst met gewenste, geplande en uitgevoerde verbeteringen aan de website is inzichtelijk en accuraat uitgevoerd. Zo zijn de handleidingen geactualiseerd en hebben enkele aanpassingen aan de site plaatsgevonden.

 

In februari is een brede bijeenkomst georganiseerd door het AM, met als thema de voorbereiding op 750 jaar Amsterdam in 2025. Behalve het Geheugen van West en Oost waren ook mensen van de historische vereniging van Amsterdam Noord aanwezig.

Op deze bijeenkomst werden ook het Geheugen van Noord, Zuid en Zuidoost gelanceerd. Het Geheugen van Amsterdam is nu compleet. (Het Geheugen van Centrum is al in de lucht). De bijeenkomst was verder gericht op 750 jaar Amsterdam in 2025. In de loop van 2020 is ook het plan van het AM voor Amsterdam 750 bekendgemaakt, genaamd Collecting the City. Hoe de geheugens daar een bijdrage aan kunnen gaan leveren zal in 2021 verder worden besproken, in het GvO en met de stuurgroep.

 

Website en facebook

Website

We willen dat onze site voor een zo breed mogelijk publiek interessant en toegankelijk is. Daarvoor was het nodig het geheel overzichtelijker te maken door het aantal rubrieken en teksten beter te ordenen, ook wordt gewerkt aan verbetering van de uniformiteit. We zijn er grotendeels in geslaagd en zullen ook in 2021 hier verder vorm aan geven. Verder zijn door Hannah Haagsman de foto’s gedigitaliseerd.  

Facebook

De Facebookbeheerders stimuleren volgers om verhalen op de site te delen en helpen daar desgewenst ook mee. Er is speciaal voor de pagina “stap-voor-stap filmpjes” gemaakt om uit te leggen hoe dingen op de site werken en door een meer thematische indeling is de pagina overzichtelijker geworden. De groep is ook in 2020 doorgegroeid, waardoor het aantal volgers op Facebook 4587 bedroeg. Het actieve beheer van de groep door Anneke Koehof tot begin 2020 heeft daar zeker aan bijgedragen. Door o.a. het plaatsen van links naar verhalen op de website worden de kijkcijfers daar steeds zichtbaar hoger. Ook worden in deze groep nieuwe potentiële verhalenschrijvers ontdekt. In 2020 heeft Anneke haar werkzaamheden overgedragen aan Fina van der Weide en Foekje Detmar, zij vormen nu samen deze actieve groep.

 

Optredens en publiciteit

Bijeenkomsten

In 2020 konden we geen gezellige bijeenkomsten organiseren vanwege de coronamaatregelen. De jaarvergadering is afgelast en de vaststelling van het jaarverslag 2019 heeft in de bestuursvergadering plaats moeten vinden.

Publiciteit

De wijkbladen die op verschillende plekken van het stadsdeel verschijnen bieden kansen voor oproepen en om bekendheid te geven aan ons werk. De Dwars – die 6 keer per jaar verschijnt – is een belangrijk podium, en ook Oost-Online, een wekelijks verschijnende digitale nieuwsbrief en website.  Dwars en de IJ-opener voor IJbrug zijn bereid gebleken oproepen en verhalen van ons te publiceren. Foekje maakt de aankondigingen op de site van de bijeenkomsten en activiteiten waar Geheugen van Oost aan mee doet, zoals Buurt in Actie en Snoer en Symbool. Uiteraard verschijnen deze bekendmakingen ook op onze eigen Facebookpagina.

Snoer en Symbool

De geplande tentoonstelling van het project Snoer en Symbool hing bij de OBA Linnaeus, de tentoonstelling wordt onderhouden door Dineke.

Post Oost

In Post Oost worden verhalenpanelen verzorgd door Dineke, maar het afgelopen jaar is dit nauwelijks gebeurd vanwege de sluiting van Post Oost.

Diverse praatjes

Vanwege Corona maatregelen hebben dit jaar helaas ook een aantal evenementen waar wij 'vast' aan mee doen geen doorgang gevonden. Bijvoorbeeld 'Namen en Nummers' en de Informatiemarkt Post Oost.

Ons Amsterdam

Op 31 december 2020 was het 100 jaar geleden dat de Watergraafsmeer geannexeerd werd bij de gemeente Amsterdam. Ons Amsterdam heeft daaraan een themanummer gewijd en het GvO heeft hieraan een bijdrage geleverd. Ook is deelgenomen aan het overleg met andere deelnemers en Ons Amsterdam over dit thema.

Dag van de geheugens

Er is een voorbereidende bijeenkomst over 'collecting the City' georganiseerd door het Amsterdam Museum.

Ypbot Radio (Radio Salto)

Tijdens dit programma op de zaterdagmiddag van Peter Habibuw worden verhalen van de website voorgelezen (o.a. door Corrie Groen) en uitgezonden. Het is via de website van Radio Salto na te beluisteren.

 

Contacten

Ter voorbereiding van de tentoonstelling Buurt in Actie is samengewerkt met het Weesperzijdefestival. Zij willen een filmfestival als ode aan Pieter Verhoef organiseren en zijn film “De strijd voor de stad” gaat over de acties in de Oosterparkbuurt, waar ook de tentoonstelling op ingaat.

Voor de Wereldverteldag is samengewerkt met de Batjanzaal, een cultureel centrum in de Indische buurt.

Ook met de OBA Linnaeus is er een constructieve samenwerking, we kunnen daar exposeren en desgewenst bijeenkomsten houden.

 

 

 

 

Workshops en andere activiteiten

Fotoverhalenclub

Actieve leden van de foto-verhalenclub hebben zelf foto excursies georganiseerd ter ondersteuning van projecten zoals ' 100 jaar annexatie Watergraafsmeer' en de geplande expositie 'buurt in actie'.

Spreekuur

Dit jaar heeft er geen spreekuur plaatsgevonden.

 

 

Plannen voor 2021

Website

We blijven inventariseren welke technische verbeteringen we graag zouden zien (‘wensen’). Enkele voorbeelden zijn

 • Verbeteren van de zoekfunctie (algemeen en specifiek, mogelijkheid om te zoeken op periode)
 • Verbeteren van de datumfunctie
 • Verbeteren van het design van de pagina’s (minder loze ruimte bovenaan de pagina’s)
 • Trefwoorden weer laten werken en op alfabet rangschikken
 • Rubriek oude foto’s toevoegen

Vrijwilligers

In zijn algemeenheid geldt dat er geen gebrek is aan plannen maar wel aan vrijwilligers. We blijven dus actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Zo is er behoefte aan aanvulling van de redactie, vooral mensen die bezig willen zijn met het beheren van de website, en daarnaast een eigen specialisatie is mooi meegenomen. Mensen moeten bereid zijn om zich de techniek van de website eigen te maken. Ook kunnen we redactieleden gebruiken die mee willen helpen met programmering en begeleiding van de vrijdagmiddag, voorlichtingsmarkten, voorbereiding symposia, of die andere vormen van pr tot hun taak willen maken. Ook worden vrijwilligers gezocht die in het bestuur van de stichting zitting willen nemen.

Voorbereiding expositie Buurt in Actie

In 2020 is een subsidie ontvangen voor activiteiten en de fototentoonstelling “Buurt in actie”, over de acties in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw van buurtbewoners uit de Oosterparkbuurt en de Weesperzijdebuurt tegen de verkrotting en sloop van woningen. Deze “vrijgekomen ruimte” moest plaats bieden aan kantoorkolossen, een groot hotel en verbreding van de Amstelbrug. De tentoonstelling “Buurt in actie” is nu gepland in het weekend van 5 juni.

De activiteiten zijn

 • Een expositie van een selectie van de foto’s gedurende twee dagen in het weekend. Het gaat hierbij om zowel de historische foto’s als recente beelden van de huidige situatie
 • Een verhalen reeks van bewoners die actiegevoerd hebben en andere oud betrokkenen
 • Een publicatie van de interviews
 • Een podcast
 • Het organiseren van enkele buurtwandelingen gedurende de expositie
 • Voor zover mogelijk (ivm Corona) in samenwerking met het Weesperzijdefestival tonen van de film Strijd voor de stad van Pieter Verhoef

Verdere activiteiten

 • Er zijn plannen een luisterkanaal te maken op de website, met Peter Habibuw
 • Een fotoverhalentocht door de van der Kunbuurt die met afbraak wordt bedreigd
 • De expositie “Snoer en symbool ” mag in afwachting van verplaatsing naar het Zeeburgereiland in de OBA Linnaeus blijven.
 • De expositie “kleding en klederdracht wereldwijd” is in verdere voorbereiding
 • De expositie “nieuwjaarsfeesten wereldwijd” is momenteel in voorbereiding, en is na opening in Post Oost te zien
 • Deelname aan het door de OBA opgezette “huis van alle talen”, in afwachting van een gesprek met de OBA hierover
 • Invulling geven aan de activiteit Amsterdam 750 in samenwerking met de andere geheugens en het Amsterdam Museum.

 

Alle rechten voorbehouden